7347
15%

McNett Cotol-240 Plus

Herder til Aquasure

Varenr: 736999
McNett Cotol-240 Plus er en liten flaske med herder som er laget for bruk sammen med Aquasure lim. Den reduserer limets tørketid med 2–4 timer. Herderen gjør også limet mykere og mer medgjørlig, og gir et penere resultat.
141,-
Medlem120,-
-+
1 på lager.

Meget brannfarlig. Irriterer øynene og huden. Giftig for vannlevende organismer. Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger i vannmiljøet. Gjentatt kontakt kan forårsake tørr hud eller hudsprekker. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.

  • H225: Meget brannfarlig væske og damp.
  • H315: Irriterer huden.
  • H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  • H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

McNett Cotol-240 Plus:

  • Volum: 30 ml
7347